Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

ARTIKEL 1

De werkzaamheden worden uiteengezet op de bestelbon.

Zij zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot latere klachten. De bestellingen kunnen worden geplaatst door reclameadviseurs indien zij zijn erkend door Letters BVBA / PANO Sign’Service.

 

ARTIKEL 2 – ONTWERPEN

Behoudens andersluidend beding worden de ontwerpen aangeleverd door de klant. Zij moeten ten minste een week voor de leveringsdatum van de bestelling aan Letters BVBA / PANO Sign’Service worden bezorgd. Voor de reproductie van bijzondere ontwerpen, de levering van bijzondere installaties of verlichting kunnen supplementen gelden, die worden vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Voor elk later wijzigingsverzoek zal vooraf een offerte worden aangevraagd.

Indien Letters BVBA / PANO Sign’Service de ontwerpen verzorgt, evenals voor alle schetsen, ontwerpen, tekeningen, gravures, composities, bestanden, clichés of andere elementen die worden verschaft door Letters BVBA / PANO Sign’Service, behoudt Letters BVBA / PANO Sign’Service de artistieke eigendom, die zijn exclusieve eigendom zal blijven, ook al zijn zij gefactureerd, en is elke vorm van reproductie formeel verboden.

 

ARTIKEL 3 – MATERIAAL

Als de klant bepaald materiaal aanlevert, moet dat ten minste één week voor de leveringsdatum worden overhandigd. In geval van vertraging vanwege de klant in het aanleveren van zijn materialen, wordt de levering slechts verzekerd op basis van de beste mogelijkheden van Letters BVBA / PANO Sign’Service.

 

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID

4.1 TEKSTEN EN LOGO’S

Letters BVBA / PANO Sign’Service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de reproductierechten van de originelen die ons worden toevertrouwd: Letters BVBA / PANO Sign’Service gaat ervan uit dat alle klanten over de reproductierechten beschikken voor de orders die het worden toevertrouwd, en louter het overmaken van de te reproduceren documenten, vrijwaart Letters BVBA / PANO Sign’Service van elke vordering die met betrekking tot deze rechten zou kunnen worden ingesteld.

 

4.2 PLAATSING

De klant heeft als enige de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het geplaatste reclamewerk voldoet aan de geldende reglementering (decreet nr. 2012-118 van 30 januari 2012).

Voor alle uithangborden, reclameborden of publiciteit waarvoor vooraf toelating moet worden aangevraagd, zullen de levering en/of plaatsing door Letters BVBA / PANO Sign’Service worden uitgevoerd in de veronderstelling dat de administratieve toelatingen voor de plaatsing op de desbetreffende datum zijn verkregen.

De producten van Letters BVBA / PANO Sign’Service zullen aan de klant worden geleverd met gebruiksadvies.

Bijgevolg kan Letters BVBA / PANO Sign’Service in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien zich onregelmatigheden voordoen.

 

ARTIKEL 5 – BETALINGEN

De klant betaalt de helft van de prijs bij bestelling en het saldo bij levering van de goederen.

Elke gehele of gedeeltelijke niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichtingen of iedere vertraging zal, onverminderd elke schadevergoeding, recht geven op een forfaitaire schadeloosstelling van de invorderingskosten van 40 euro. Iedere betalingsachterstand zal van rechtswege leiden tot een nalatigheidsinterest die wordt berekend door op de verschuldigde sommen een boete van 10,75% toe te passen, onverminderd de opeisbaarheid van de schuld. De nalatigheidsinteresten zijn opeisbaar zonder dat hiervoor een aanmaning vereist is.

Niet-betaling van een vervallen bedrag één maand na de verzending van een aangetekende brief met ontvangstbewijs die zonder gevolg is gebleven, geeft Letters BVBA / PANO Sign’Service het recht onmiddellijk en zonder enige formaliteit het verstrekte materiaal terug te nemen en de onmiddellijke betaling van de volledige actuele order te eisen. Hetzelfde geldt in geval van vereffening, gerechtelijk akkoord of faillissement van de klant.

 

ARTIKEL 6 – REFERENTIES

De klant geeft Letters BVBA / PANO Sign’Service de toestemming zijn naam, merk en logo te vermelden en de voor hem uitgevoerde werkzaamheden te tonen in zijn commerciële documentatie, zijn institutionele communicatie, op zijn websites, in zijn boetieks en ter gelegenheid van diverse beurzen en evenementen die direct verband houden met Letters BVBA / PANO Sign’Service.

 

ARTIKEL 7 – BOETEBEDING

De niet-betaling van één enkel effect of één enkele factuur op de vervaldag ervan leidt tot het verval en de onmiddellijke opeisbaarheid van al onze vorderingen, zelfs deze die vervallen zijn, overeenkomstig artikel 1990 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 8 – GESCHILLEN

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied van de uitgever van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de gegevens worden vermeld op de bestelbon.